SAGRERA ADVOCATS

Presentació Serveis Professionals Mapa Contactar

1) El Dret d’Arrendaments és i ha estat la nostra principal especialització, tant a nivell d’empreses com de particulars, tant des de la perspectiva del propietari com del llogater. La subsistència encara d’un gran volum de contractes subjectes a pròrroga forçosa, fa que siguin operatives les causes resolutòries dels contractes d’arrendament previstes a la legislació de 1964, ja siguin supòsits de no ús, cessió inconsentida, expedients d’enderroc, ruïna econòmica, etcètera, essent aquests tipus de plet una de les principals dedicacions del nostre despatx, aix� com els desnonaments per marca de pagament.

  • Denegacions de pròrroga forçosa (necessitat del propietari, expedient governatiu d’enderroc, ruïna econòmica, tinença d’habitatge en propietat, etcètera).
  • Resolucions de contracte (cessió a tercers, sotsarrendaments, finalització de termini pactat, obres inconsentides, activitats molestes, etcètera).
  • Desnonament per manca de pagament. Reclamació de rendes impagades.
  • Habitatges de Protecció Oficial.
  • Negociació de contractes. 
  • Actualització de rendes. Repercussions i Obres.
  • c/Pau Claris 70, 1r D 08010 Barcelona Tel. 93.317.61.60
    fsagrera@icab.cat · IndianWebs