SAGRERA ADVOCATS

Presentació Serveis Professionals Mapa Contactar

1) El Dret d’Arrendaments és i ha estat la nostra principal especialització, tant a nivell d’empreses com de particulars, tant des de la perspectiva del propietari com del llogater. La subsistència encara d’un gran volum de contractes subjectes a pròrroga forçosa, fa que siguin operatives les causes resolutòries dels contractes d’arrendament previstes a la legislació de 1964, ja siguin supòsits de no ús, cessió inconsentida, expedients d’enderroc, ruïna econòmica, etcètera, essent aquests tipus de plet una de les principals dedicacions del nostre despatx, aix com els desnonaments per marca de pagament.

  • Denegacions de pròrroga forçosa (necessitat del propietari, expedient governatiu d’enderroc, ruïna econòmica, tinença d’habitatge en propietat, etcètera).
  • Resolucions de contracte (cessió a tercers, sotsarrendaments, finalització de termini pactat, obres inconsentides, activitats molestes, etcètera).
  • Desnonament per manca de pagament. Reclamació de rendes impagades.
  • Habitatges de Protecció Oficial.
  • Negociació de contractes. 
  • Actualització de rendes. Repercussions i Obres.
  • c/Pau Claris 70, 1r D 08010 Barcelona Tel. 93.317.61.60
    info@sagreraadvocats.cat · IndianWebs